ค่าย ม.1


  โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ    

สะแกราช  ม.1

ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  อ.ปักธงชัย  จ. นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561

  

    

------------------