ค่าย ม.2


  โครงการค่ายบูรณาการ วิทย์ คณิต อังกฤษ  ม.2  

ณ ภูวิว รีสอร์ท  อ.ปากช่อง  จ. นครราชสีมา

------------------